Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Plan van aanpak Staat van de rampenbestrijding 2016

  16-11-2015

  In 2016 brengt de Inspectie Veiligheid en Justitie (de Inspectie) voor de derde maal een Staat van de rampenbestrijding uit. Deze ‘Staat 2016’ maakt inzichtelijk hoe de activiteiten van veiligheidsregio’s bijdragen aan een goede voorbereiding op rampen en crises. Het gaat daarbij onder andere om de complete cyclus van het in kaart brengen van de risico's, de voorbereiding in de planvorming tot de uitvoering in de praktijk en het evalueren en bijstellen. Meer specifiek maakt de Staat 2016 ...

 • Samenwerkende jeugdinspecties ondersteunen campagne Week tegen Kindermishandeling

  16-11-2015

  De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2015 voor het derde opeenvolgende jaar de Week tegen Kindermishandeling. De samenwerkende jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie voor het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ondersteunen deze campagne van harte en vragen op hun websites bijzondere aandacht voor de activiteiten die tijdens deze week worden georganiseerd.

 • Rapport: De tijdelijke (opvang)voorzieningen voor asielzoekers onder de loep

  11-11-2015

  De onvoorziene hoge instroom van asielzoekers vraagt om tijdelijke (opvang)voorzieningen. De medewerkers van de verschillende uitvoeringsorganisaties die daarbij zijn betrokken staan onder grote druk om alles in goede banen te leiden. De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft in de maanden september en oktober 2015 een schouw uitgevoerd om een beeld te krijgen van de tijdelijke (opvang)voorzieningen.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.