Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Rapport: Vierde onderzoek vorming nationale politie

  31-08-2015

  Op 1 januari 2015 zijn de basisteams van start gegaan. Deze basisteams voeren de kerntaken van de politie in een bepaald gebied uit: noodhulp, intake en service, handhaving en opsporing. Enkele maanden na de start doen zich knelpunten voor die het verder in werking brengen van deze teams – en daarmee de gebiedsgebonden politiezorg – belemmeren. Binnen de basisteams zijn spanningen. Deze zijn het gevolg van de trage realisatie van de randvoorwaarden en de onzekerheid over de noodzakelijke ...

 • Plan van aanpak Onderzoek politieopleidingen 2015

  14-08-2015

  De Inspectie Veiligheid en Justitie start in 2015 met onderzoek naar negen politieopleidingen. Bij deze opleidingen kijkt zij nadrukkelijk naar de aansluiting van de desbetreffende opleiding op de praktijk. In 2016 verschijnt het volgende Politieonderwijsverslag en daarin rapporteert de Inspectie haar bevindingen over deze politieopleidingen.

 • Doorlichting JJI Lelystad van de gezamenlijke Inspecties

  14-08-2015

  Het algemene oordeel over de wijze waarop justitiële jeugdinrichting (JJI) Lelystad omgaat met de sanctietoepassing is overwegend positief. De belangrijkste verbeterpunten liggen er op het gebied van omgang, interne veiligheid, maatschappijbeveiliging en organisatieaspecten. Ook zien de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs mogelijkheden tot verbetering in het monitoren van uitval van activiteiten en ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.